- განაცხადი

- ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი

- ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი

- ბავშვის ფოტოსურათი