ჩვენი მიზანი

  • ბავშვის შესაძლებლობების სრულყოფილი, ყოველმხრივი, ჰარმონიული განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო-პირობების შექმნა.
  • ბავშვის ფიზიკურ-მოტორული, მეტყველებისა და სოციალური უნარების განვითარება.
  • გრძნობათა ორგანოების, აღქმის, ფანტაზიისა და შემოქმედებითი, ეთიკურ-მორალური, აგრეთვე მოტივაციის და კონცენტრაციის უნარების განვითარებისთვის ხელშეწყობა.
  • ბავშვისთვის შევქმნათ კეთილი, მორალური, სამაგალითო და მისაბაძი გარემო